Waar wij voor staan

Onze visie
Ieder kind in zijn kracht, dat is waar wij voor gaan. Dat betekent dat je mag zijn wie je bent, een flinke portie (zelf-) kennis hebt en iedere dag heel veel leert. We maken kinderen er bewust van dat ze niet alleen leven in de wereld, maar dat ze onderdeel zijn van een gemeenschap. 

Elk kind voelt zich gehoord, gezien en begrepen, waardoor het leerproces naar een versnelling hoger wordt geschakeld. Gesprek is ons belangrijkste middel hiertoe. 'We willen weten wat je drijft, wat je moeilijk vindt, wat je talent is en wat je wilt leren'. Door middel van gesprek weten kinderen ook welke leerdoelen er zijn en hoe we deze samen gaan behalen. De leerdoelen en het leerproces worden zichtbaar gemaakt en behelzen naast de basisvaardigheden ook de creatieve vaardigheden, executieve functies en kennis van de wereld. We zorgen ervoor dat de inhoud en de kwaliteit van het leerproces goed zijn. Een betekenisvolle leeromgeving maakt dat kinderen zich prettig en betrokken voelen. Zo werken we er samen aan dat kinderen het geluk in zichzelf kunnen ervaren en met veel (sociale) competenties de wereld verder willen verkennen.

Onze kernwaarden 

Zelfbewust (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik)
Op school nemen de basisvaardigheden, vanzelfsprekend, een groot deel van onze onderwijstijd in beslag. Maar we willen dat kinderen zich breder ontwikkelen. Om dat te ervaren, stimuleren we het zelfbewustzijn bij onze leerlingen. We laten kinderen ontdekken wie ze zijn, wat hun talenten zijn, waar ze blij van worden, wat ze moeilijk vinden en hoe ze het best tot leren komen. Daarom stellen we kinderen in de gelegenheid kennis te maken met verschillende disciplines, te onderzoeken en hierop te reflecteren. Zo leren ze hun eigen krachten kennen en deze verder in te zetten. Leren is niet altijd gemakkelijk of fijn, want om te leren moeten grenzen verlegd worden. Hiervoor zijn executieve vaardigheden nodig. Deze zijn essentieel in het leren leren, daarom verleggen we de focus van WAT kinderen leren naar HOE kinderen leren. Zo geven we kinderen inzicht in hoe een (hun) leerproces verloopt en wat ze daarvoor nodig hebben. We helpen kinderen met een groeimindset naar leren te kijken, waardoor ze (gaan) geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn het startpunt, door hard te blijven werken, ervaringen op te doen en te reflecteren, ontwikkel je jezelf. 

Creativiteit 
Op OBS Het Klokhuis willen we van onze kinderen creatieve en kritische denkers maken. Kinderen die leren informatiebronnen op waarde te schatten,  met een open blik anderen tegemoet treden en op een respectvolle manier hun mening (kunnen) uiten. Bij creativiteit denken we vaak aan kunst en cultuur, dat vinden we belangrijk maar we gaan verder dan dat. Creativiteit wordt ook gebruikt bij het onderzoeken van nieuwe situaties en problemen, het bedenken van oplossingen voor problemen, het denken buiten de kaders en bij het ontwerpen van nieuwe zaken. We maken gebruik van het creatieve proces wat bestaat uit oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. We geloven dan ook  dat het leerproces belangrijker is dan het uiteindelijke product. 

Verbinding 
Op onze school werken we samen, leren we samen en leven we samen. We nemen de tijd kinderen te leren hoe ze goed kunnen samenwerken, hoe ze elkaar kunnen helpen, vriendschappen te maken, conflicten op te lossen en je eigen grenzen aan te geven. Ieder kind doorloopt een eigen leerproces, de leerkracht en groepsgenoten zijn getuigen en deelgenoot van al deze stappen. Naast het individuele leerproces nemen we ook gezamenlijk deel aan een groepsproces, waarbij we als groep groeien in het leren van en met elkaar. Om in verbinding te kunnen staan met een ander, moet je ook de verbinding met jezelf vinden. We zoeken op OBS Het Klokhuis actief naar verbinding tussen kinderen, leerkrachten en ouders. Actief samenwerken met ouders aan de ontwikkeling van hun kinderen waarin verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken, vinden we vanzelfsprekend en essentieel. 

Autonomie
Autonomie is een van de psychologische basisbehoeften van mensen. Autonomie betekent dat je met jezelf afspraken maakt, waardoor je mede verantwoorlijkheid kunt dragen over dat wat je doet en leert. Kinderen op OBS Het Klokhuis mogen meedenken over hun eigen ontwikkeling en bepaalde keuzes zelf maken. Om dit goed te kunnen doen, zorgen we voor structuur in de dag en in het leren. We voeren leergesprekken met (groepen) kinderen, waarbij we met hen reflecteren en vooruitkijken. Hierin leggen we de nadruk op vooruitgang en inzet. In ons onderwijs sluiten we zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen, gebruiken we informatieve taal, spreken we (hoge) verwachtingen uit en laten we kinderen betekenisvolle keuzes maken. We zorgen ervoor dat kinderen zich gehoord voelen en zoeken samen naar oplossingen om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen. Dit alles zorgt voor betrokkenheid bij het leren, leerplezier en een grotere instrinsieke motivatie.