Ouders zijn onze partners
Ouders zijn onze partners. Samen dragen we zorg voor een goede ontwikkeling van uw kind, waarbij we ieder onze eigen rol hebben, maar in een goede samenwerking met elkaar.

Een leerkracht aan het woord:
"Vorige week ging ik samen met ouders van een kind het gesprek aan. Ouders zijn de professional over hun kind. Zij weten wat er thuis speelt. Je moet dat wat op school gebeurt altijd koppelen aan het thuiskomen van een kind. Problemen of obstakels los je sámen op. Wij zijn de partners van de ouders. Wij hebben de theoretische en praktische kennis over onderwijs, ouders hebben de kennis over hun eigen kind. Samen optrekken in de ontwikkeling is dan ook erg belangrijk!"


Iedere ochtend heeft u de gelegenheid om samen met uw kind naar binnen te lopen. U kunt dan zien waar u kind mee bezig is in de klas of even een praatje maken, ook met de leerkracht.
Voor een langer gesprek maakt de leerkracht graag een afspraak.


 

Informatie over ons onderwijs
In de digitale schoolgids en de informatiekalender vindt u veel informatie over onze school.


Digitale communicatie
Ouderportaal
Voor de digitale communicatie met ouders maken we gebruik van het BasisOnline Ouderportaal. Dit is een online platform waar ouders en school elkaar eenvoudig altijd en overal snel op de hoogte kunnen houden. Zo heeft iedere ouder waar en wanneer dan ook toegang tot actuele informatie van de school. Of het nu gaat om relevante documenten, (groeps)nieuws, foto's, het plannen van Oudergesprekken of de schoolkalender, u heeft als ouder altijd alles overzichtelijk bij de hand thuis op de computer, op de bank met de tablet of middels de Ouderportaal App op de smartphone.
De gegevens zijn niet openbaar toegankelijk en afhankelijk van het onderwerp is het alleen zichtbaar voor de individuele ouder, de leerkracht of de ouders van de groep. In de afgeschermde, beveiligde omgeving is de veiligheid en privacy gewaarborgd. Alle gegevens en communicatie binnen het Ouderportaal worden versleuteld en daarnaast voldoet het aan alle privacynormen van het College Bescherming Persoonsregister.
We vinden het belangrijk dat alle ouders zich registreren bij Ouderportaal en nieuwe ouders ontvangen via de leerkracht een brief met inloggegevens.


Website, Facebook en Twitter
Op onze website vinden ouders en belangstellenden allerlei nuttige, interessante en belangrijke informatie en is er een link naar foto's van de diverse schoolbrede activiteiten. Ook verschijnen er regelmatig nieuwsberichten. De moeite waard om regelmatig te bekijken.  
Verder hebben we een eigen Facebookpagina van OBS Het Klokhuis, waarop we algemene schoolzaken delen met ouders en belangstellenden.
Voor OBS Het Klokhuis Lieshout hebben we een aparte Facebookpagina.
Tot slot kunt u ook via ons Twitteraccount @OBSHetKlokhuis op de hoogte gehouden worden van wat er leeft op onze school.
 


Informatiemomenten
Thema-avond
In samenwerking met de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging worden avonden met een bepaald thema gehouden. Ook is er ouderavond omtrent De Vreedzame School, waarin ouders ervaren wat we tijdens deze lessen doen en hoe ze hier thuis met hun kind mee aan de slag kunnen gaan.

Inloopuurtje
In het begin van het schooljaar worden er twee inloopuurtjes gehouden, voor de ouders van wie de kinderen onze school bezoeken. Tijdens dit inloopuurtje mag uw kind u een rondleiding geven door de klas, de materialen laten zien en is er uiteraard de gelegenheid tot informatie over de leerroute van de groep.

Verder zijn er avonden voor specifieke groepen:

  • voor de ouders van groep 1/2 uitleg over het rapport (KIJK!) en het portfolio
  • voor de ouders van groep 3-8 uitleg over het rapport en het portfolio
  • voor de ouders van groep 8 met informatie over het voortgezet onderwijs.

Deze avonden zijn met name zeer geschikt voor ouders waarvoor de informatie nieuw is, maar natuurlijk zijn alle ouders welkom.

Algemene Informatieavonden
We organiseren elk jaar twee informatieavonden, waarin we informatie geven over de onderwijskundige plannen van dit schooljaar. We geven de stand van zaken rond deze plannen aan en beantwoorden graag uw vragen hierover.

Koffie-uurtjes
Een koffie-uurtje heeft geen agenda vooraf. Ouders kunnen hier onder het genot van een kopje koffie of thee allerlei zaken met de directeur bespreken die hen bezighoudt. U bepaalt dus zelf de gespreksonderwerpen.

Open huis
Een keer per jaar houden we een ‘open huis’. Ouders, kinderen, toekomstige ouders en hun kinderen, opa’s en oma’s, kortom iedereen die de school eens van binnen wil zien en met de mensen die er werken kennis wil maken is dan welkom. U kunt een kijkje nemen in alle groepen, zodat u kunt zien waar de kinderen op dat moment mee bezig zijn. Het biedt u de mogelijkheid om de sfeer op onze school te proeven.Informatie over uw kind
Oudervertelavond 
Bij de oudervertelavond is het onderwerp van gesprek met name het welbevinden op school en thuis. In dit gesprek is de informatie die wij van de ouders over het kind krijgen voor ons erg belangrijk. Gezien het belang voor het kind verwachten we alle ouders op de oudervertelavond.
We zien de ouders als partners en als ervaringsdeskundigen. Zij kennen het kind het langst en het best. Zo krijgen wij de onderwijsbehoeften beter in beeld en kunnen we aansluiten bij wat het kind al kan.  De leerkracht is de onderwijsprofessional. Hij/zij kent het kind als leerling het beste, zoals de werkhouding van het kind, hoe het leren gaat en hoe het kind omgaat met de andere leerlingen. De leerkracht zal de ouders hierover informeren tijdens het gesprek.
 
Ouderoverlegavond
Er zijn verder in het schooljaar nog 2 ouderoverlegavonden naar aanleiding van het rapport. In dit gesprek worden de didactische vorderingen van het kind en het welbevinden op school en thuis besproken. De eerste avond (na het eerste rapport en portfolio) is verplicht voor alle ouders van groep 1 t/m 8. In januari is er voor de ouders van groep 8 een ouderoverlegavond, waarin het advies van school voor het voortgezet onderwijs wordt besproken.
De tweede avond (na het tweede rapport en portfolio) is  voor de groepen 1 t/m 7 op verzoek van de ouders en/of de leerkracht.
Natuurlijk hebben ouders altijd de mogelijkheid om tussentijds een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkracht.
 
Rapporten 
Twee keer per jaar gaan de rapporten mee naar huis. Hierin vindt u de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. Beoordelingen worden gemaakt op basis van observaties én toetsen. De toetsen betreffen methode gebonden toetsen en de landelijk genormeerde toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten van deze laatst genoemde toetsen zijn apart opgenomen in dit rapport. Naast de didactische ontwikkeling wordt ook verslag gedaan van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Dit onderdeel van het rapport is geschreven op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem KIJK!
 
Kindportfolio’s
In een kindportfolio bewijst een kind dat het de vooraf gestelde doelen heeft gehaald. De school kiest hiervoor een aantal vakgebieden en de bewijzen worden door het kind verzameld.
Alle kinderen hebben een papieren portfolio waarin een aantal werkjes verzameld zijn. Aan de hand van deze werkjes/taken reflecteren de kinderen op hun werk. Het portfolio wordt in de klas besproken. We kijken samen met de kinderen aan het einde van een periode terug en reflecteren hierop. Het einddoel is dat kinderen zichzelf leerdoelen gaan stellen en hier gericht aan gaan werken. Om dat doel te halen zullen ze verantwoordelijkheid laten zien en reflectie kunnen toepassen op het eigen werk. De portfolio's gaan twee keer per jaar, tegelijk met het rapport, mee naar huis.
We zitten nog steeds in een ontwikkelingsproces wat betreft de invoering van portfolio’s. 
 

Wat vinden de huidige ouders van onze school? 

Quotes van ouders
 thumbs up Een school met een warme sfeer, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen.

thumbs up

De leerkrachten zijn open, betrouwbaar en ontzettend betrokken.
 thumbs up De directe en korte communicatielijntjes met de leerkrachten ervaar ik als zeer prettig. Je kunt altijd bij de leerkracht terecht en er wordt ook echt iets gedaan met de dingen die je uitspreekt.
 thumbs up Er heerst een goede sfeer op school en er is veel aandacht voor 'samen' en 'respect voor elkaar'. Dit vind ik belangrijk.
 thumbs up De juf stimuleert dat onze zoon zichzelf is en dat hij mag zijn zoals hij is. We zien zijn zelfvertrouwen groeien!
 thumbs up Ik ben erg tevreden over De Vreedzame School. De kinderen leren hierdoor omgaan met hun eigen emoties. Waardoor ze zichzelf goed emotioneel ontwikkelen.
 thumbs up Laagdrempelig voor ouders en kind om een vraag te kunnen stellen.
thumbs up Dat kinderen leren om zich te presenteren voor een groep, was voor mij een belangrijke reden om voor Het Klokhuis te kiezen.
 thumbs up Wat ik waardeer aan Het Klokhuis is dat er veel aandacht is voor de individuele behoefte van een kind.
 thumbs up Niet alleen oog voor de intellectuele ontwikkeling meer zeker ook voor de creatieve en sociale ontwikkeling.
thumbs up Ook zijn de schoolreisjes en schoolkampen erg goed.
Hierdoor leren de kinderen samenwerken!
thumbs up Fijne school, helemaal van nu.

 

Verlof aanvragen
Als u voor uw kind verlof wil aanvragen, dan kunt u hiervoor het verlofformulier invullen. Dit formulier is op te halen bij het secretariaat (Jo Huvenaars) of te downloaden via deze link:
Verlofformulier
De aanvraag wordt beoordeeld door de directeur, die zich houdt aan de wettelijk vastgestelde richtlijnen.
Voor meer informatie, zie de achterzijde van het verlofformulier.