OBS Het Klokhuis
Een fijne school met een goede sfeer! Zo staat onze school bekend bij de ouders. Iedereen is welkom op onze school. Iedere ochtend kunnen ouders even naar binnen lopen om samen met hun kind de klas in te gaan, te kijken wat de kinderen gemaakt hebben of even een praatje te maken. We zijn open en eerlijk naar ouders en werken samen in het belang van het kind. De zorg voor alle kinderen staat bij ons voorop. Daarbij is het belangrijk dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. Naast veel aandacht voor taal en rekenen, besteden we gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ouders en kinderen waarderen de aandacht voor de creativiteit en drama op onze school.
We gaan uit van het positieve en sluiten aan bij wat een kind al kan. Zo kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen, passend bij zijn/haar mogelijkheden en talenten.
OBS Het Klokhuis is een openbare school, waar ieder kind zich welkom voelt. 

In dit korte filmpje kunt u zien waar een openbare school voor staat.

Openbare school Het Klokhuis is opgericht op initiatief van ouders en is sinds haar start in 1991 alleen maar gegroeid. Met een locatie in Beek en Donk en een in Lieshout voldoen we aan de wens van een nog steeds groeiende groep ouders. Er is duidelijk behoefte aan een school met goed onderwijs, passend bij deze tijd!

OBS Het Klokhuis valt onder het bestuur van PlatOO, Openbaar en Algemeen toegankelijk Onderwijs. PlatOO is een overkoepelende organisatie van scholen in de regio Helmond. Meer informatie is te lezen op de website van PlatOO.
Mocht u de krant over OBS Het Klokhuis en OBS De Driehoek die in maart in Laarbeek is verspreid gemist hebben, dan kunt u deze hier lezen: Krant Openbaar Onderwijs Laarbeek.Dit vinden we belangrijk

De Vreedzame School
We zijn erg enthousiast over het programma De Vreedzame School, waar we sinds dit schooljaar mee werken. Het is een compleet programma voor sociaal-emotionele vorming en burgerschap. Het is veel meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Met De Vreedzame School realiseert de school een pedagogisch klimaat waarin kinderen en leerkrachten zich prettig voelen, goed kunnen werken en waarmee de school een bijdrage levert aan de vorming van ‘democratisch burgerschap’.De klas en de school zijn een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.
 
In dit filmpje wordt kort uitgelegd wat De Vreedzame School is. Meer informatie vindt u op http://www.devreedzameschool.nl.
Of kom eens langs en praat met onze kinderen en leerkrachten.Coöperatief leren
We hebben structureel het coöperatief leren in ons onderwijs ingevoerd. 
Coöperatief leren is samenwerken met een maatje of een groepje, waarbij alle kinderen actief worden betrokken bij de les. Tegelijkertijd hebben de kinderen elkaar nodig om het doel van de les te behalen.

Het samenwerken wordt zo intensief geoefend. Dit is een belangrijke vaardigheid die we kinderen mee willen geven.

Het is bewezen dat de resultaten van de kinderen door coöperatief leren omhoog gaan. Daarnaast wordt de sfeer in de groep hierdoor beter. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen actief en betrokken deelnemen aan de les.

In iedere klas werken we dagelijks met coöperatieve werkvormen. We hebben een doorgaande lijn vastgesteld zodat de werkvormen die wij belangrijk vinden zeker aan bod komen. Klik hier voor de doorgaande lijn.

Bij cooperatief leren gebruiken bij ook bepaalde routines. Bv stiltesignaal, schoudermaatje, lineaalstem. Klik hier voor de routines.


Kinderen en leerkrachten zijn erg enthousiast over het coöperatief leren.

Leren reflecteren 
Succeservaringen in het portfolio

We leren de kinderen om te reflecteren op hun leerproces. Daardoor worden ze meer eigenaar van hun leren. Kinderen krijgen inzicht in de eigen talenten. We leren de kinderen een kritische, vragende en onderzoekende houding aan te nemen. Door middel van reflectie leren de kinderen leren. Dit is een vaardigheid voor het leven! De bovenbouw leerkrachten gebruiken hierbij de cirkel 'Denken om te leren'.
Alle kinderen bouwen vanaf groep 1 aan hun portfolio. Dit is een persoonlijk document van het kind zelf. Het portfolio bestaat uit verzameld werk, waarop het kind gereflecteerd heeft. Het geeft een beeld van hoe het kind zich in een periode heeft ontwikkeld, op persoonlijk of leergebied. Hierbij zijn het proces en succeservaringen het uitgangspunt. 

Creativiteit 
Veel mensen denken bij creativiteit aan tekenen en knutselen. Maar het is veel breder, zoals het aanleren van denkstrategieën of het creatief denken in sociale situaties. We helpen kinderen om creatieve oplossingen te bedenken voor allerlei grote en kleine problemen die ze tegen komen. Het geleerde kunnen ze dan weer gebruiken bij tekeningen en kunstwerken, maar ook bij allerlei opdrachten, werkstukken en in het dagelijkse leven.

Elke week optredens
Elke woensdag treden de kinderen voor elkaar op tijdens de Appeltjesparade. Leerkrachten doen hier ook aan mee, want wat je aan de kinderen vraagt moet je zelf ook laten zien.
Een aantal keer per jaar is er ons Klokhuistheater, ter afsluiting van een project of rond een thema. Het Klokhuistheater en de Appeltjesparade zijn activiteiten waarin we met alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 samen zijn. Zo creëren we een gemeenschapsgevoel (ouders, leerkracht, leerling). Ook versterken we de betrokkenheid, het delen met elkaar en het respect hebben voor elkaar. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij deze voorstellingen in ons eigen theater!

Excellente leerlingen
We streven naar een positieve en open cultuur rondom hoogbegaafdheid. We werken met een uniek en succesvol gebleken leerarrangement, waarbinnen gestructureerde zorg wordt geboden aan hoogbegaafde kinderen. Allereerst zorgen wij ervoor dat de excellente leerling zich in de eigen groep optimaal kan ontwikkelen. Daar krijgt het kind onderwijs wat past bij de eigen mogelijkheden. Daarnaast kunnen deze kinderen wekelijks een dagdeel Plusklas-onderwijs volgen, in de bovenschoolse PlatOO-plusklas. Deze is gehuisvest in Het Klokhuis en is voor kinderen van OBS Het Klokhuis en van OBS Het Driehoek uit Aarle-Rixtel. Daarnaast hebben we nog een aanvullende Klokhuisplusklas, voor kinderen die (nog) niet in aanmerking komen voor de bovenschoolse plusklas.
In de Plusklas leren de kinderen leren en is er veel aandacht voor het samen leren met de andere Plusklaskinderen. Zo krijgen ook deze kinderen voldoende uitdaging op onze school.

Via dit filmpje krijgt u meer informatie over onze PlatOO-plusklas.

Meervoudige Intelligenties
We zijn dit jaar gestart met de invoering van VierKeerWijzer

VierKeerWijzer gaat uit van het werken met thema’s die vorm gegeven zijn vanuit de drie hoofdgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur.
Bij de verwerking wordt uitgegaan van de Meervoudige Intelligenties. De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligenties. Ieder mens bezit ze alle acht, men heeft er echter vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert, bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten. Meer informatie over deze intelligenties vindt u via deze link.

Hoe ziet er dat uit in de praktijk?
In de middagen wordt voor een periode 3 weken thematisch gewerkt met één geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuuronderwerp (bijvoorbeeld: China, de Romeinen of dieren op de Veluwe). Door de thema’s in volgorde op elkaar af te stemmen ontstaat een samenhangend geheel. 


Minimaal eenmaal per week geeft de leerkracht een groepsgerichte themales. De leerkracht vertelt een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, benut het digitale schoolbord, verhaalt zijn/haar belevenissen, geeft instructie, enz. In deze lessen komen de doelen van het thema duidelijk aan bod.
Tijdens de andere lessen kiezen de kinderen zelf met welke opdrachtkaarten ze aan de slag gaan. Zo hebben ze de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren.  
Tijdens ieder thema dragen we zorg voor een rijke leeromgeving.
 Want als we écht adaptief willen zijn, tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen, talenten willen benutten, dan kunnen wij niet volstaan met een leesboek, een werkboekje en een computerprogramma. We willen de inrichting en de soorten materialen die past bij een rijke leeromgeving. En dat is dan ook te zien in de klassen en op onze speelleerpleinen.