Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van
ouders en personeel met de schoolleiding (directeur).
In de medezeggenschapsraad hebben 3 ouders (oudergeleding)
en 3 leerkrachten (personeelsgeleding) zitting.
Zij zijn gekozen door hun achterban. 
De zittingsduur van de leden van de MR is 3 jaar. 
Daarna zijn ze aftredend en kunnen zij zich opnieuw herkiesbaar stellen. 


 Aangenaam, wij zijn de MR
 
 Oudergeleding 

 John van der Heijden (voorzitter)               
 johnvdheijden@hotmail.com
 Arno van de Bogaard              
 arnovdbogaard@live.nl
 Tim Slegers                                              
 slegerstim@gmail.com
 
 Personeelsgeleding
 Annemieke Jetten                                   
 annemieke@obshetklokhuis.nl
 Janine Geven                                            
 janine@obshetklokhuis.nl
 Tine van Lieshout(contactpersoon team)     
 tine@obshetklokhuis.nl

 Wat doet de MR
  • meepraten over alles wat met de school te maken heeft (o.a. beleid)
  • bespreken van en commentaar geven op jaarlijks terugkerende documenten zoals schoolplan, schoolgids, formatieplan en zorgplan
  • samen met de Ouderraad organiseren van acties
  • samen met directeur zorgen voor een optimale plaatsing van de groepen
  • werken aan een verbetering van de verkeerssituatie rondom school
  • organiseren en vervolg geven aan de 2-jaarlijkse ouderenquÍte
  • deelnemen aan de GMR (MR op Platoo-niveau; overkoepelend bestuur van de openbare scholen in de regio)
  • deelnemen in de sollicitatiecommissie voor nieuw personeel
Wat heb ik aan de MR 
Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. In aanvang is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen. 
Als dit niet voldoende duidelijkheid schept kan een ouder/personeelslid de MR benaderen.
 
Waarom is een MR belangrijk
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten/ideeŽn van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.
 
Wat kunt u doen
Middels informatie via Ouderportaal en via de website proberen we de ouders en personeel wat meer inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen.
Een stuk "feedback" van ouders (de achterban) kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen. 
Tenslotte zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en personeelsleden in de MR. Aarzel dus niet om een MR-lid te benaderen als U ideeŽn of opmerkingen heeft.
 
Hebt u nog vragen, opmerkingen en suggesties of wellicht aanvullingen, dan kunt 
u deze mailen naar: mr@obshetklokhuis.nl
Bijvoorbaat dank namens de leden van de MR.