Onze visie
  
Hoger doel (waarom de school bestaat)

OBS Het Klokhuis een school met PIT!
    Passie in prestatie
    Ik samen met de ander
    Totale ontwikkeling


Door het geven van goed onderwijs
in een veilige omgeving,
leggen wij bij ieder kind de basis
om een gelukkig mens te worden
.

 

Kernwaarden (waarvoor de school bestaat)
Samen
Iedereen is welkom in onze openbare school. Het woord SAMEN speelt een grote rol op onze school. We leren en vieren samen, in verbondenheid met elkaar met aandacht voor verschillen en verscheidenheid. We zoeken naar een optimale samenwerking binnen de driehoek ouder-kind-school. Ouders zijn onze partners en we betrekken hen in een open communicatie bij de ontwikkeling van hun kind en bij de school. Als team werken we binnen een professionele leergemeenschap aan een expliciete verbetercultuur.

Warm en positief klimaat
We creŽren een warm en positief klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en maximaal kunnen ontwikkelen en gaan uit van de basisvoorwaarden respect, vertrouwen en veiligheid. We dragen zorg voor een goed pedagogisch klimaat met heldere regels en afspraken. De klas en de school zijn een oefenplaats voor actief, democratisch burgerschap. Kinderen krijgen een stem, leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.Totale ontwikkeling
Uitgangspunt is het goed ontwikkelen van de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen en we hebben daarbij hoge, realistische verwachtingen. Een kind is meer dan taal, rekenen en lezen en om een gelukkig mens te worden richten we ons op de totale ontwikkeling. We halen bij elk kind eruit wat erin zit en stimuleren ieder kind om zijn/haar talenten te ontdekken en ontwikkelen. Ook dragen we zorg voor een optimale ontwikkeling op sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en motorisch gebied. We besteden bewust aandacht aan zachte en collectiverende waarden, zoals zorgzaamheid, bescheidenheid en verdraagzaamheid. Creatief en kritisch denken, probleemoplossend vermogen, reflectie en zelfsturing zijn essentiŽle vaardigheden die we stimuleren, leren en oefenen.

Betrokkenheid
Kinderen en leerkrachten zijn betrokken bij hun leren en werk. Ze maken zelf keuzes, hebben invloed en krijgen verantwoordelijkheid en ruimte. Ieder is eigenaar van zijn eigen leerproces, binnen afgestemde kaders en vanuit een basis van wederzijds vertrouwen. We maken actief gebruik van ieders talenten en mogelijkheden en hebben een open, actieve en innovatieve houding. We stimuleren de betrokkenheid van ouders, kinderen en medewerkers bij onze school en de samenleving.
 
 
Onze kernkwaliteiten

 Ambitie gewaagd doel (waar de school heen gaat)
Over 4 jaar willen we het volgende bereikt hebben:
De kinderen van OBS Het Klokhuis ontwikkelen zich maximaal en breed en zijn daarbij (mede) eigenaar van hun leerproces.
Er is een optimale samenwerking binnen de driehoek kind-ouder-leerkracht.
Dit alles binnen een passende organisatie en een constante ontwikkeling binnen een expliciete verbetercultuur.